Privacy beleid

Privacy beleid 4x1 Makelaardij 
4x1 Makelaardij hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid geveb we heldere transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 4x1 Makelaardij houdt zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als 4x1 Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contact gegevens:
 
4x1 Makelaardij - Breed 3a - 1621 KA Hoorn - info@4x1.nl - 0229-285170
Contactpersoon gegevensbescherming: Donna van Dijk
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door 4x1 Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: Het aangaan van overeenkomsten bijvoorbeeld aankoop of verkoopcontracten, zoekprofielen, bezichtigingen, geïnteresseerd naar verkoop. In het verwerken van rapporten zoals taxaties. Voor bovenstaande kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 
Naam/voorletters/tussenvoegsel
Adres / Postcode
Plaats
Provincie / Land
Telefoonnummers / E-mailadressen
Geslacht / Geboortedatum / Geboorteplaats
Burgerlijke staat
Bankrekeningnummer
Nationaliteit
 
Koopcontract
Voor het maken van een koopcontracten hebben wij een legitimatiebewijs nodig. Nadat wij een ID check hebben gedaan bewaren we van het document een kopie.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Realworks / Funda / Notaris /Hypotheekverstrekkers (alleen met uw uitdrukkelijke toestemming)/ andere websites waarop woningen kunnen staan/ICT bedrijf/ De verwerker van de plattegronden van de woningen/ /de fotograaf van de woningen / Taxateur /Aankoopmakelaar.
 
Vanuit 4x1 Makelaardij geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 
Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is bij overheidscontrole. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij het een kopende of verkopende partij betreft.
 
Bewaartermijn
4x1 Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaarplicht fiscaal bedraagt 7 jaar, Bewaarplicht voor de NRVT bedraagt 5 jaar. (Paspoortgegevens)
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Onze computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode. Ons kantoor is beveiligd met een inbraakalarm en doorgeschakeld naar medewerker. 4x1 Makelaardij werkt met een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers tenzij dit door overheidsbepalingen wordt belemmerd. Ook heeft u recht op de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy.
 
Als u naar aanleiding van onze privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via 0229-285170 of info@4x1.nl.